Services from Saturday to Thursday from 9 am to 8 pm
Services from Saturday to Thursday from 9 to 20

Archive

Portfolio's

Ice Bank

آیس بانک یا مخزن یخ به سیستمی گفته می شود که در ساعات شبانه روز سرما را به حالت یخ در مخزنی

Read More

Cold storage

آیا می توانید دنیایی را بدون یخچال یا سردخانه تصور کنید؟ ما می توانیم یک چیز را به شما بگوییم: زندگی در

Read More

Freezing tunnel

تونل انجماد روش انجماد سریع مواد غذایی است که باعث حفظ ظاهر و بافت و کیفیت مواد غذایی می شود. به این

Read More
Do you need help? Get in touch with us